ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή νέου μέλους στην ΕΟΣΛΜΑΥΚάθε Σωματείο που θέλει να γραφτεί μέλος στην Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ. πρέπει να το ζητήσει με έγγραφο και να συνυποβάλλει απαραίτητα τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, των τροποποιήσεων και των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του, από τα οποία να προκύπτει ότι το Σωματείο έχει ως σκοπό την καλλιέργεια του Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) και των δρόμων υπεραποστάσεων, για την ανάπτυξή του ως αθλητικό Σωματείο.
  2. Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως Σωματείο.
  3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που αναγνωρίζει ότι γράφτηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων.
  4. Απόσπασμα πρακτικών (Γραπτή δήλωση) του Διοικητικού του Συμβουλίου ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ., τις αποφάσεις που εκδίδει το Δ.Σ. της και οποιασδήποτε άλλης επιτροπής που προβλέπει το παρόν καταστατικό ή που αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργηθεί.
  5. Κατάλογο των μελών του Δ.Σ. και συγκρότηση σε σώμα.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. του Σωματείου ότι έχει τουλάχιστον 10 μέλη αθλουμένους σε κλάδο άθλησης, στο πνεύμα του Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - υπεραποστάσεις καθώς και ονομαστική κατάσταση των αθλουμένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας.

«Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας.» είναι:
Υπεύθυνη δήλωση (Συνημμένη) συμπληρωμένη, με τέσσερις φωτογραφίες καιθεωρημένη φωτοτυπία ταυτότητας (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ή ΚΕΠ).

Σας παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή του Συλλόγου σας στην Ομοσπονδία και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Κατεβάστε εδω την Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση Ταυτότητας Μέλους Συλλόγου