ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΕΟΣΛΜΑΥ ΤΗΣ 17/12/2016 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ5 Νοεμβρίου, 2016

 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ 17/12/2016 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27 Ιουλίου 2016 που διεξήχθη στα γραφεία του Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 5ο 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η Εκλογο-απολογιστική συνέλευση τέλους έτους να γίνει 16 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την επομένη 17 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο με όλους τους παρόντες αντιπροσώπους που να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα επίσης,  να αποσταλεί από τους Συλλόγους επιστολή με καταληκτική ημέρα 30 Νοεμβρίου 2016 που θα αφορά:

α) Τον ορισμό αντιπροσώπου και του αντικαταστάτη του για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες.

β) Υποβολή των υποψηφιοτήτων από τους Συλλόγους για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή. Στην επιστολή θα αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που αναφέρονται στο καταστατικό και τον αθλητικό νόμο.

γ) Αναγραφή των Ιδρυμάτων στα οποία προτείνονται να δοθούν τα χρήματα του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την ημέρα της Γ.Σ. δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις από τους Συλλόγους που θα αφορούν την επιλογή Ιδρύματος ενδιαφέροντος του Συλλόγου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ορισθεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και η εισήγηση του Δ.Σ. στην Γ.Σ. για τα Ιδρύματα

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης και με εντολή του Προέδρου κ. Νίκου Γούλα:


Καλούνται όλοι οι Σύλλογοι μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 να ορίσουν με έγγραφο τους τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπο που θα έχει δικαίωμα εκπροσώπησης και ψήφου στις αρχαιρεσίες. 

Επίσης με έγγραφο (απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.) θα ορίζεται ο υποψήφιος για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΟΣΛΜΑ-Υ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Το έγγραφο εκπροσώπησης του Συλλόγου, (απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.) πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και να φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Η υποψηφιότητα μπορεί να αφορά οποιουδήποτε μέλος του Συλλόγου από τα έχοντα το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.Την επιστολή τους οι Σύλλογοι θα τη διαβιβάζουν υπόψη του Αντιπροέδρου κ. Κώστα Λιαπή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info.eoslmay@gmail.com {emailcloak=off}

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2016

Καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή μετά την παρέλευση της καταλυτικής ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο υποψήφιος που θα προταθεί από το Σύλλογο, θα πρέπει να έχει στις προτεραιότητές του τη διάθεση για μεγάλη συνεισφορά στη λειτουργία της Ομοσπονδίας και να έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις και τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας. 

Η παραπάνω προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. γιατί σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΣΛΜΑ-Υ,  Άρθρο 12.1 «Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.

Επίσης, σύμφωνα με το  Άρθρο 12.4 «Τα μέλη του Δ.Σ. χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Συμβούλου:

α. Εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις. 

β. Εάν ζητήσει την έκπτωση του μέλους ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει.

Την θέση του μέλους που χάνει την ιδιότητα του Συμβούλου καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιλαχών σύμβουλος.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 11.9 δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. :

α. Όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

β. Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, σε αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιοι έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ. Όσοι έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ. Όποιοι έχουν στερηθεί της φίλαθλης ιδιότητας όπως περιγράφεται στο άρθρο 130 του νόμου 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.»

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρθρο 3 του 2725/99 δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Τέλος, παρακαλείστε μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016 να αποστείλετε τις προτάσεις σας για τα ιδρύματα στα οποία θα δοθούν τα χρήματα του Μαραθωνίου  και Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, καθώς  και κατά την ημέρα της Γ.Σ. δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις για να συμπεριληφθούν νέα Ιδρύματα, ενδιαφέροντος του Συλλόγου.

Στη διάθεσή σας


Κώστας Λιαπής


Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.

Επικοινωνία:email: info.eoslmay@gmail.com 


τηλ. 6970036426

 


Share: