Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 ΦΕΚ 843 Β 3/3/20215 Μαρτίου, 2021

Άρθρο 3

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζοί ή με ποδήλατο, ατο-
μικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης
στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστα-
σης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Άρθρο 4
Υπερτοπικές μετακινήσεις
Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο,
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή
ειδικώς α) στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων
της Περιφέρειας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


Share: