ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΔΜΑ ΓΙΑ 3 ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ19 Δεκεμβρίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 6 Νοεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ)
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ)
ΤΗΛ.:2294069800
ΕΜΑΙΛ: kedmarathon@yahoo.gr

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 28/2015 (2-11-2015) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ).

2ον κατεπείγον θέμα (194-2015 ΚΕΔΜΑ) Λήψη απόφασης για ορισμό οργανωτικής επιτροπής και ημέρα διεξαγωγής Ημιμαραθωνίου 2016.

Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα στη Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την 28/2-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6) κάτωθι μέλη:

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος
2 Ευαγγελίου-Ρίζου Χάιδω-Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
3 Καλπακίδης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος Απών αν και νόμιμα κλήθηκε
4 Παππά Αναστασία, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος Απούσα αν και νόμιμα κλήθηκε
5 Κοροβέσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος Απών αν και νόμιμα κλήθηκε
6 Πατεράκη Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλος – Μέλος Απούσα αν και νόμιμα κλήθηκε
7 Καραούλη Σοφία, Δημότισσα – Μέλος
8 Ζουμπουρλής Νικόλαος, Δημότης – Μέλος
9 Λάσκος Αργύριος, Δημότης – Μέλος
10 Λέπουρης Γεώργιος, Δημότης – Μέλος
11 Οικονομόπουλος Αναστάσιος, Δημότης – Μέλος Απών αν και νόμιμα κλήθηκε

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χάλαρη .Ευαγγελία.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη ότι πρέπει να εισαχθεί προς συζήτηση ένα (1) κατεπείγον θέμα που αφορά τον ορισμό οργανωτικής επιτροπής και την ημέρα διεξαγωγής του Ημιμαραθωνίου 2016.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφάσισαν Ομόφωνα
Εγκρίνουν να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα τον ορισμό οργανωτικής επιτροπής και την ημέρα διεξαγωγής του Ημιμαραθωνίου 2016.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι το 2016 πρόκειται να διεξαχθεί ο 3ος Ημιμαραθώνιος και προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του προτείνω ως ημερομηνία πραγματοποίησης την 17η Απριλίου 2016 και προτείνω επίσης τον ορισμό 5μελούς οργανωτικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τον υποφαινόμενο ως πρόεδρο της Κοινωφελούς επιχείρησης, τον κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη ως υπάλληλο του Αθλητικού τμήματος του Δήμου Μαραθώνα και τους αθλητές κ.κ. Ανδριόπουλο Σπ., Λαζαρίδη Κ. και Παπαχρήστο Χ.
και καλώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εισήγηση μου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφάσισαν Ομόφωνα

Εγκρίνουν την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ της Επιχείρησης και συγκεκριμένα την 17η Απριλίου 2016 ως ημερομηνία διεξαγωγής του 3ου Ημιμαραθωνίου και ορίζει ως 5μελή επιτροπή τους κ.κ. Νησιώτη Γ. πρόεδρο της Κοινωφελούς επιχείρησης, τον κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη υπάλληλο του Αθλητικού τμήματος του Δήμου Μαραθώνα και τους αθλητές κ.κ. Ανδριόπουλο Σπ., Λαζαρίδη Κ. και Παπαχρήστο Χ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (194 – 2015 ΚΕΔΜΑ) και:
• Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας.
• Δεν Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathonkoinofelis)

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Νησιώτης ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καραούλη Σοφία
2. Λέπουρης Γεώργιος
3. Ζουμπουρλής Νικόλαος
4. Λάσκος Αργύριος
5. Ευαγγελίου Ρίζου Χάιδω – Αν.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Νησιώτης


Share: